logo
Home Portfolio Fotografie Contact

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Vanhuele Robbe (hierna ‘Gravaro’ of ‘wij/ons/onze’) beschreven, met maatschappelijke zetel te Pauwelslei 88, 2930 Brasschaat. Je kan ons bereiken op het telefoonnummer +32476051706 of door een bericht te sturen op onze contactpagina.

Het ondernemingsnummer van Gravaro is BE 0730.634.781. Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

 1. Toepassing
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vanhuele Robbe (Gravaro) en haar klanten (de Klant) (samen de Partijen, individueel een Partij). Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van en worden in voorkomend geval vervolledigd door de factuur voorwaarden in een aparte overeenkomst tussen Gravaro en de Klant (de Factuur Voorwaarden) (samen of afzonderlijk de Voorwaarden). Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant door het loutere feit van ondertekenen door de Klant van de factuur Voorwaarden, of door ontvangst van de factuur zonder protest of door de levering van de Product(en) of uitvoering van Dienst(en) zoals gedefinieerd hieronder, zelfs indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De algemene voorwaarden van Gravaro primeren steeds op die van de Klant.

 3. Definities
 4. Product(en) betekent alle door Gravaro aan de Klant ter beschikking gestelde producten, in uitvoering van de Voorwaarden. Dienst(en) betekentalle door Gravaro aan de Klant te verlenen diensten, in uitvoering van de Voorwaarden.

 5. Offertes en Bestellingen
 6. Tenzij anders bepaald, zijn alle offertes van Gravaro geldig voor 1 maand. Bestellingen/aanvragen kunnen enkel schriftelijk geplaatst worden. Een bestelling/aanvraag is pas bindend voor Gravaro nadat zij door haar integraal en schriftelijk is aanvaard en het eventuele bepaalde voorschot is betaald of nadat Gravaro is begonnen de erin vermelde Product(en) of Dienst(en) voorbehoudloos te leveren en/of uit te voeren. Annulaties van door Gravaro aanvaarde bestellingen door de Klant geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van Gravaro om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Gravaro verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Gravaro is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verschafte informatie.

 7. Garanties en vrijwaring
 8. Gravaro garandeert enkel de Producten en/of Diensten te zullen leveren/uitvoeren conform de redelijke voorschriften van de Klant, zoals gespecificeerd in de Factuur Voorwaarden. Tenzij anders bepaald, kan Gravaro in geen geval door de Klant worden aangesproken voor enige schade voortvloeiende uit of naar aanleiding van het (niet)-gebruik van de Producten en/of Diensten en de Klant vrijwaart Gravaro voor elke vordering in dit verband. In geval van niet-conforme levering is de verantwoordelijkheid van Gravaro beperkt tot de vervanging van de Producten en geleverde Diensten of tot de netto facturatiewaarde ervan, met uitsluiting van elke gevolgschade. Garantie op Producten wordt uitsluitend door de fabrikant geleverd. De garantie die Gravaro verleent is ten alle tijde beperkt tot de garantie waarop zij zich kan beroepen t.a.v. haar leveranciers / fabrikanten. Defecte Producten onder garantie dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden, zoniet vervalt de garantie. Indien de klant zelf Producten heeft proberen te (laten) herstellen, indien een originele zegel van het product beschadigd of onleesbaar is geworden, bij verkeerd gebruik, en/of bij gebruik in een stoffige of vochtige omgeving vervalt alle garantie. Defecte goederen kunnen op de zetel van Gravaro worden binnengebracht, in geval van aanvaarde fabrieksgarantie worden opgestuurd, en na vervanging of herstelling worden opgehaald. Eventuele kosten zijn ten laste van de klant. Softwarematige problemen en problemen te wijten aan het gebruik van Producten en / of Diensten vallen nooit onder garantie. Gravaro is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Voor zover Gravaro bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. Gravaro is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout.

 9. Levering van Producten en Diensten
 10. De Klant erkent te zijn ingelicht over de plaatsings-, leverings- en installatiemethoden van Gravaro en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Elke levering, leveringstermijn en leveringsmethode zijn uniek en dienen vooraf afgesproken te worden. Gravaro behoudt zich het recht de manier van uitvoering zowel als de gebruikte materialen en/of onderdelen te wijzigen indien zij meent dat hierdoor de kwaliteit van haar Producten en / of Diensten kan verbeterd worden. Gravaro is niet aansprakelijk voor enige diefstal die plaats zou vinden na levering van de Producten. De goederen worden op risico, kosten en gevaar van de Klant vervoerd en geleverd. De eventuele leverings- of uitvoeringsdatum m.b.t. de Product(en) of Dienst(en) vermeld in de factuur Voorwaarden is steeds indicatief. Vertragingen in de levering of uitvoering van de Producten/Diensten kunnen in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoedingen of beëindiging van de Voorwaarden. Wanneer moeilijkheden n.a.v. levering zouden ontstaan, niet voorzien in de Factuur Voorwaarden, behoudt Gravaro zich het recht voor bijkomende kosten, aldus veroorzaakt, aan de Klant aan te rekenen tegen gangbare prijzen. De plaats van de levering moet vrij zijn van hindernissen die uitvoering van de levering zouden kunnen belemmeren of vertragen. Indien nodig dient Gravaro te kunnen beschikken over de toegang van een privédomein. Indien de voorziene levering niet kan doorgaan wegens uitstel te wijten aan de Klant zal de betaling van de opdracht in kwestie opeisbaar worden vanaf het verlopen der voorziene leveringstermijn. Daarenboven behoudt Gravaro zich het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de opdracht betalingen te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte alsmede waarborg te eisen van de goede nakoming der verbintenissen, waarzonder Gravaro het recht heeft om de leveringen en/of werken stop te zetten.

 11. Oplevering
 12. De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de Klant geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. Gravaro behoudt zich ervan om een vaste opleverdatum te kiezen, de Klant dient dit zelf aan te geven. Alle door Gravaro opgeleverde bestanden zijn van hoge kwaliteit of vectorbestanden. Deze bestanden moeten dus niet apart worden bijbesteld, dit zit standaard in de prijs inbegrepen. Bestanden zullen enkel opgeleverd worden indien de opdrachtgeven een bewijs kan sturen van betaling of het te betalen bedrag op de rekening van Gravaro staat.

 13. Copyright, gedeponeerde merken
 14. De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Gravaro worden overgemaakt eigendom zijn van de klant, of voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Gravaro is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website, logo of andere diensten die Gravaro aanbiedt en Gravaro kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 15. Gebruik en licentie
 16. Het is de Klant niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

  De Klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De klant mag nooit zelf of de opdracht geven om de aangeleverde bestanden te wijzegen zonder overleg en toestemming van Gravaro. Gravaro behoudt ook het recht om ontwerpen te publiceren op haar websites.

 17. Wijzigingen
 18. Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Gravaro en de Klant tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 19. Geheimhouding
 20. Gravaro en de Klant zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 21. Auteursrecht & Intellectueel eigendom
 22. Het auteursrecht van alle door Gravaro ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Gravaro tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle publicatierechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Gravaro worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

 23. Opzegging
 24. In geval van tussentijdse opzegging heeft Gravaro naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. Gravaro heeft besloten deze kosten op maximaal EUR 100 te stellen na het aanleveren van een eerste set voorbeelden. Deze dekken de administratieve kosten die zijn gemaakt. Nadat 2 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. Indien het product of dienst toch niet meer geleverd hoeft te worden, dient men het volledige offerte/factuurbedrag te betalen.

 25. Betaling
 26. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 20 dagen na de factuurdatum is de Klant de wettelijke rente verschuldigd. Na de eerste aanmaning zullen alle door Gravaro gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de Klant. Ook zal de Klant bovenop deze kosten een interest verschuldigd zijn van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 27. Uitblijven van betaling
 28. Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Gravaro de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan de Klant worden doorberekend. Ook zal de Klant bovenop deze kosten een interest verschuldigd zijn van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 29. Drukwerk
 30. Gravaro drukt niet zelf maar regelt het drukwerk via externe netwerken. Hierbij is Gravaro op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Het is aan de klant om eerst een drukproef op te vragen bij een drukker. Gravaro zal de bestanden pas overdragen aan de drukker indien het volledige factuurbedrag op de rekening staat, hierbij is een bewijs van betaling niet voldoende (tenzij anders afgesproken).

 31. Feedback & Aanpassingen
 32. Er zijn twee feedback rondes opgenomen in de prijs voor al onze diensten. Tijdens deze feedback rondes kunt u aanpassingen aanbrengen aan het ontwerp en/of de tekst van het drukwerk, van de website en meer. De eerste feedback ronde vindt plaats na het indienen van het eerste ontwerp. U heeft 2 werkdagen de tijd om aanpassingen aan te brengen en deze door te geven aan ons. De tweede feedback ronde vindt plaats na het indienen van het tweede ontwerp. U heeft weer 2 werkdagen de tijd om eventuele laatste aanpassingen door te geven aan ons. Indien er na de tweede feedback ronde nog aanpassingen nodig zijn, zullen deze in rekening worden gebracht volgens ons uurtarief. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geleverde werk voldoet aan alle relevante wetgeving en regelgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geleverde werk vrij is van auteursrechten- en merkinbreuken. LET OP: bij webdesign opdrachten geldt per fase 2 feedback rondes. Op het voorontwerp (figma ontwerp) en op het definitieve digitale werk. In totaal maakt dit dus 4 feedback rondes.

 33. Bevoegdheidsbeding
 34. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel.

 35. Aansprakelijkheid
 36. Gravaro is niet aansprakelijk voor: